ABOUT US

เกี่ยวกับเรา

Autoscanner.co เป็นเว็บไซต์ในการค้นหาศูนย์รถยนต์ อู่ซ่อมรถยนต์ และคาร์แคร์จากทั่วประเทศ
ครอบคลุมทุกบริการ พร้อมรีวิวจากผู้ใช้งานจริง เพื่อช่วยในการตัดสินใจในการเข้าใช้บริการ
รวมทั้งสามารถสอบถามและสั่งซื้อชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

How It Works

ค้นหาอู่รถและคาร์แคร์ตามสถานที่และบริการ

ดูข้อมูลการบริการและรีวิวจากผู้ใช้จริง

รีวิวและบอกต่อการใช้บริการ

สอบถามชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์

Autoscanner.co อำนวยความสะดวกให้เจ้าของกิจการ
สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ตรงกลุ่มเป้าหมายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ประชาสัมพันธ์ธุรกิจ
และบริการ

เป็นช่องทางในการทำการ
ตลาดแบบดิจิตอล

เข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ส่งเสริมการบริการ
ลูกค้าสัมพันธ์

Contact Us

1655/449 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400